About US

The “Alternativa e së Ardhmes” (The alternative of the future) “ALSAR” Foundation for fulfilling its rather human and social mission through simple assistance aid and through charity giving to whoever is in need is still thriving its institutional performance in the horizon of the Albanian civil society at its 11th year since the foundation.
The clear program vision and human commitment serving a generous mission to spark some hope in the society that no one is alone and neglected, which is everyone’s inborn and unalienable right to feel the warmth of a helping hand when needed, compose the core of the activity and program of “ALSAR” Foundation that has been engaged with full commitment to supporting people in need.
The various activities that “ALSAR” Foundation has organized during this period were conform to the pre-set aims and goals in the association’s program referring to its annual priorities’ study and planning based on the needs of different socially disadvantaged categories of people.
This material provides a summary of the activities of ALSAR Foundation during the period January-June 2018.
The activities organized focused on achieving the goals and fulfilling the aims of the Foundation under the frame of a multidimensional plan of both humanitarian and cultural nature.
Vizioni i qartë programor dhe përkushtimi njerëzor në shërbim të misionit fisnik për të ngjallur në shoqëri shpresën se askush nuk është vetëm dhe i braktisur, se është e drejta e lindur dhe e patjetërsueshme e gjithsekujt, që të ndjejë pranë dorën e ngrohtë të ndihmës njerëzore në çdo rast nevoje, përbëjnë thelbin e veprimtarisë dhe të programit të fondacionit “ALSAR”, që prej vitesh është i angazhuar me përkushtimin më të madh në mbështetje të njerëzve në nevojë.
Veprimtaritë e shumta që janë zhvilluar gjatë kësaj periudhe prej fondacionit “ALSAR”, janë mbështetur në qëllimet dhe synimet e parapërcaktuara në programin e fondacionit, duke iu referuar studimit dhe planifikimit të përparësive vjetore të tij, sipas nevojave të shtresave të ndryshme e të paprivilegjuara shoqërore.
Ky material pasqyron në mënyrë të përmbledhur vetëm veprimtarinë e fondacionit “ALSAR”, për periudhën janar – qershor të vitit 2018.
Veprimtaritë e zhvilluara janë përqendruar në arritjen e synimeve dhe në realizimin e qëllimeve të fondacionit, në një plan shumëdimensional si të karakterit humanitar, ashtu edhe kulturor.

soap 2 day