Projekti I kurseve fundjavore të mësim-besimit

IMG-20180730-WA0020.jpg adlı dosyanın kopyası

Në rrethanat e një shoqërie me nivel të lartë kriminaliteti, të ardhur si rezultat i mungesës së gjatë të një edukimi fetar të brezave, si dhe në rrethanat kur edukimi fetar për breznitë e reja nuk mund të përfitohet në shkollat e arsimit të përgjithshëm brenda sistemit arsimor zyrtar, është i rëndësishëm garantimi i mësimit të besimit përmes nismave private. Për këtë arsye, Fondacioni “ALSAR” gjatë periudhës janar – qershor ka ndërmarrë organizimin dhe zhvillimin e projektit të kurseve verore të mësim-besimit.
Kjo veprimtari konsiston në ringjalljen e vlerave të traditës, si dhe në dhënien e ndihmesës për edukimin e brezit të ri, të shoqërisë shqiptare, me vlerat etiko-morale dhe shpirtërore islame.
 Në aspektin organizativ, vlen të përmendim se janë ndërmarrë të gjitha procedurat e planifikimit programor, dhe në zhvillimin e procesit të mësimdhënies janë përfshirë tri etapa kryesore:
• Planifikimi programor, i orientuar me qëllime të veçanta sipas lëndës.
• Mësimdhënia, e gërshetuar me metoda të dobishme bashkëkohore.
• Vlerësimi periodik i njohurive të përfituara prej kursantëve, nëpërmjet kontrolleve të përgatitura nga Departamenti i Arsimit të Fondacionit ALSAR.
Shtrirja e veprimtarive të kurseve nga pikëpamja gjeografike, është përqendruar në zonat veriore, qendrore dhe juglindore të vendit. Në 3 rrethe, janë zhvilluar 10 kurse, me pjesëmarrjen e 500 kursantëve.
Programi mësimor i këtij projekti synon në edukimin e brezit të ri të shoqërisë shqiptare nëpërmjet mësimdhënies së këtyre lëndëve:
• Njohuri të besimit.
• Njohuritë themelore të fesë islame.
• Mësimin e leximit të Kuranit Famëlartë në gjuhën arabe, dhe memorizimi i 20 sureve të fundit të tij.
Kursantëve u janë shpërndarë falas tekstet përkatëse në funksion të procesit të mësimdhënies së këtyre lëndëve.

soap 2 day