PROMOVIMI I TURIZMIT TË QËNDRUESHËM DHE GJITHËVJETOR NË SHQIPËRI.

Shqipëria është një vend që i ka të gjithë potencialet e duhura për t’u kthyer në një destinacion turistik tërheqës për turistët, siç janë bukuritë natyrore, trashëgimia kulturore edhe mikpritja.Turizmi është një sektor primar për Shqipërinë për shkak se lidhet drejtpërdrejt me mirëqenien dhe rritjen ekonomike vendase. Ai shihet si sektori që do të garantojë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, duke siguruar punësim, nxitje të ndërmarrjeve të vogla e të mëdha, më shumë të ardhura e më shumë mirëqenie për qytetarët shqiptarë.
Pikërisht për shkak të kësaj rëndësie që ka turizmi, dhe rolit që ai luan në ekonominë shqiptare, Fondacioni “ALSAR” ka ofruar mbështetjen e tij modeste ndaj një iniciative të shoqërisë civile, që promovon turizmin e qëndrueshëm dhe gjithëvjetor në Shqipëri, përmes së cilës do të realizohet ngritja e një platforme e cila do të jetë gjithëpërfshirëse në informacionin që siguron për nxitjen dhe rritjen e turizmit në Shqipëri, duke ofruar një hapësirë mediatike e cila të sigurojë: Informacion turistik për vendin tonë dhe të shërbejë si pikë orientimi jo vetëm për të gjithë trevat shqiptare, por edhe për të gjithë turistët e huaj joshqipfolës, që synojnë ta bëjnë Shqipërinë si pikë synimi të udhëtimit të tyre turistik.

Zhvillimi i një turizmi të qëndrueshëm dhe gjithëvjetor, i cili nuk nënkupton vetëm vizitimin e bregdetit gjatë verës, por zhvendosjen e vëmendjes edhe në zonat malore të Shqipërisë, pra në turizmin malor, në turizmin kulturor e historik dhe fetar, kërkon patjetër një promovim të vazhdueshëm të turizmit në Shqipëri dhe krijimin e një platforme që ta mundësojë një promovim të tillë.

soap 2 day